Principy poskytování služby

02. 10. 2015 v 14:29 vložil Tomáš / 02. 10. 2015 v 14:30 upravil Tomáš | trvalý odkaz

Principy poskytování služby:

1. Činnost Keramické dílny Eliáš vychází z antroposofie Rudolfa Steinera - přesvědčení, že každý člověk je svou podstatou nejen bytost fyzická, ale také duševní a duchovní, a že člověk není nepopsaný list, ale přichází z duchovního světa. Každý si neseme nějaká svá postižení, komplexy nebo traumata, ať již na těle, či duši, která se učíme překonávat. U tzv. "hendikepovaných lidí" jsou tato postižení pouze zřetelně viditelná. Vzájemným kontaktem se od sebe učíme lidskosti - schopnosti pochopit a skutečně pomoci.

2. Princip individuálního přístupu - respektujeme jedinečnost každého člověka. Služba je poskytována na základě individuálního plánu sestaveného společně s uživatelem s ohledem na jeho přání, zájmy, schopnosti a možnosti. Každý uživatel služby má přiděleného svého klíčového pracovníka, který mu pomáhá sestavit individuální plán, kde jsou stanoveny konkrétní cíle, obsah i rozsah činností, kterým se chce uživatel věnovat tak, aby služba odpovídala jeho potřebám, schopnostem a zájmu. Individuální plány jsou stanoveny vždy na určité období, poté jsou aktualizovány.

3. Princip aktivního přístupu a zapojení uživatele služby - vedeme uživatele k maximální možné míře soběstačnosti a podporujeme je v aktivním přístupu k hledání dalšího pracovního a společenského uplatnění. Uživatelé mají rovněž možnost účastnit se rozhodování o způsobu fungování služby, a to prostřednictvím pravidelných společných setkání a dotazníkových šetření.

4. Princip rovných příležitostí - služba je poskytována všem zájemcům z cílové skupiny bez ohledu na rasu, národnost, pohlaví, politické smýšlení a náboženské vyznání.

5. Princip zachování důstojnosti - s každým člověkem jednáme s úctou a respektem jako s rovnocenným partnerem

6. Princip dobrovolnosti - každý člověk se může sám rozhodnout, jestli chce v naší dílně pracovat. Před podepsáním dohody o poskytování služby má zájemce možnost vyzkoušet si u nás jeden den, poté do dílny 2 měsíce docházet a s provozem dílny se dobře seznámit.

7. Každý má právo na všechny informace, které potřebuje k rozhodování, a to ve srozumitelné formě.

8. Každý má právo říci svobodně svůj názor a mít svobodnou volbu.

9. Každý má právo vyjádřit nespokojenost, nebo stížnost na okolnosti, které vyvstanou v průběhu poskytování služby. Problémy se snažíme vždy, když je to v možnostech dílny, vyřešit k všeobecné spokojenosti, aniž by tím byla ovlivněna kvalita, či délka poskytování služby uživateli. Stížnosti nahlížíme jako cestu k dalšímu zkvalitňování služby.

10. Princip mlčenlivosti - zaměstnanci dílny se zavazuji k zachování mlčenlivosti, dodržují mlčenlivost ve věcech práce, zdravotního stavu i osobních informací. K mlčenlivosti jsou zavázáni také dobrovolníci a studenti, kteří v dílně vykonávají praxi.

11. Princip transparentnosti - fungování služby a činnost celé organizace je průhledná. Dostatečná informovanost umožňuje kontrolu uživateli, plátcem a celou veřejností.

12. Princip společného rozhodování - zaměstnanci rozhodují o fungování služby a činnosti celé organizace společně a všichni nesou v rámci svých kompetencí stejnou odpovědnost za fungování organizace.

13. Princip flexibility - služba se na základě pravidelného hodnocení a sebereflexe vyvíjí a reaguje na potřeby uživatelů.

14. Princip rytmu - dodržujeme rytmus dne, roku, ročních období a svátků. Rytmus dne a roku vnáší do života každého člověka řád a jistotu, proto máme den uspořádán podle harmonogramu činností.

15. Princip otevřenosti - usilujeme o otevřenost vůči veřejnosti, dobrovolníkům, praktikantům, studentům a všem, kteří mají zájem poznat aktivity naší dílny. Pořádáme zajímavé akce, workshopy, kulturní zážitky, které vedou k obohacení všech lidí, kteří se na činnosti Dílny Eliáš podílejí.

16. Princip společenství. Snažíme se vytvářet společenství, ve kterém je prostor pro profesní, osobní i duševní rozvoj a v němž se uživatelé i zaměstnanci služby mohou cítit dobře. Řídíme se principem kulatého stolu, u nějž nikdo nesedí na okraji a každý má stejné právo říci svůj názor a podílet se na tvorbě společenství.

17. Princip podnětného prostředí - snažíme se vytvářet přátelské, podnětné a zároveň terapeutické prostředí, do kterého budou lidé rádi přicházet a které je bude motivovat k učení se novým věcem a práci na sobě.

18. Princip smysluplné činnosti - uvědomujeme si hodnotu ruční práce. Sledování celého procesu výroby od počátku do konce a možnost umělecky se projevit a tvořit estetické výrobky má významný terapeutický vliv na člověka.